អេហ្ស៊ីប

រថយន្តស្ទូច XCMG

Egypt2
Egypt1
Eygpt2
Eygpt3

ក្វាងស៊ី ប្រទេសចិន

ស្ទូច SCM

Guangxi,China
Guangxi3
Guangxi4

កាតា

សត្វក្រៀល Potain

Sun Island
Qatar1
Qatar
Qatar-FIFA World Cup